Préinscriptioun

Eng Préinscriptioun kann un Hand vun eisem Virumeldungsformulaire gemaach ginn, dëse kann eis per Post oder per Mail geschéckt ginn. Dëst ass kéng definitiv Umeldung, also kéng Garantie op eng Platz bei eis. Vum Datum un wou mir den ausgefëllten Formulaire kritt hunn, figuréiert äert Kand op eiser Waardelëscht. Réischt wa mir definitiv eng Platz fräi hunn, kontaktéiere mir iech an confirméieren d'Platz och schrëftlech.

Bis dohinner soll dir eis reegelméisseg äert weidert Interessen un enger Platz bei eis confirméieren, sou hale mir eis Waardelëscht ëmmer aktuell